کشيش جان


THE Brother John Chrise De Bergh : "Into the light" Album
برادر جان ( كشيش جان) كريس دي برگ از آلبوم به سوي روشنائي

ترانه برادر جان را بشنويد اجراي اصلي

Well brother john went down to the garden, on a long hot summer's day
يك روز گرم تابستان برادر جان ( كشيش جان) وارد باغ شد.

To Watch that girl, he would hide in the shadows, as she worked the time away.
وبراي ديدن آن دختر در سايه اي پنهان شد و دخترك همچنان اين پا و آن پا ميكرد.

With her long black hair and her eyes of fire, and the body to drive men crazy
با آن گيسوان سياه و بلند و چشمان آتشينش و اندامي كه هر مردي را ديوانه ميكرد.

It was on that day there would be a change, in the world of BROTHER JOHN!!!!!!!!
از همان روز بود كه زندگي برادر جان ( كشيش جان) دگرگون شد.21.gif

She felt his eyes & she walked up beside him, and she took him by her hand.....
دخترك متوجه نگاه كردن او شد و به سوي او رفت و دستان او را در دست گرفت

She said "brother john! IT'S SO HARD TO BE HOLEY, WOULD YOU LIKE TO BE A MAN?
دختر گفت : برادر جان ( كشيش جان) پاكدامني دشوار است !! نمي خواهي مثل يك مرد باشي؟؟16.gif

I will meet you to night at the monastery wall, if you're there we will find out together...
امشب تو را پشت ديوار صومعه خواهم ديد اگر آنجا بيائي ميتوانيم با هم باشيم....

AND THE DEVIL SAID" THERE'S A PLACE IN HELL, FOR THE SOUL OF BROTHER JOHN"!!!
و شيطان گفت : جايي در جهنم براي روح برادر جان ( كشيش جان) مقرر شده است...
Hallelujah!Temptation is here,it's not a dream any more, Hallelujah!It's finally here,I've been waiting
هله لويا، اين همان اغوا گري است ديگر خواب و خيال نيست بالاخره اتفاق افتاد و من در انتظار اين لحظه بودم!!

Well brother john lay tossing and turning, In his bed in the heat of the night.
برادر جان در آن شب پر حرارت در بسترش غلت ميزد07.gif
He heard his name & he went through the window, there she was in the clear moonlight!!!
و شنيد كه صدايش ميزنند و به سوي پنجره رفت ، دخترك در زير نور شفاف مهتاب ايستاده بود.
OH THE SINS OF THE FLASH ARE TOO MUCH DENY

از زير بار گناه شهوت ، شانه خالي كردن بسيار سخت است!!!
He was lost to her body forever

او خود را به اندام دخترك فروخته بود.
AND THE DEVIL LAUGHED AND ANGELS CRIED FOR THE SOUL OF BROTHER JOHN

شيطان خنده سر داد و فرشتگان براي روح برادر جان ( كشيش جان) گريه كردند !!
17.gif


/ 0 نظر / 10 بازدید