ليش تاخر عباس؟

اين نوحه عربي كه تلويزيون دو روز پشت سر هم از 6 كانال داره پخش ميكنه رو هر كي گير آورد به من هم بگه !

ما تريد الماي سكنه!...ليش تاخر عباس!

هم شعرش قشنگه هم اين كه صداي نوحه خونه خيلي گيراست:

عمو جان به خدا از فرط عطش در خواست آب كردم! دست خودم نبود!

مطمئنم به همراه پدر سالم و زنده  (موجود و وردود) باز مي گردي

اينم يه شعر با حال ديگه :

شيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين

روي دل با كاروان كربلا دارد حسين

از حريم كعبه جدش به اشكي شست دست

مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسين

او وفاي عهد را با سر كند سودا ولي

خون به دل از كوفيان بي وفا دارد حسين

دشمنانش بي امان و دوستانش بي وفا

با كدامين سر كند ، مشكل دو تا دارد حسين

مي برد در كربلا هفتاد و ذبح عظيم

بيش از اين حرمت كوي منا دارد حسين

دست آخر كز همه بيگانه شد ديدم هنوز

با دم خنجر نگاه آشنا دارد حسين

آب خود با دشمنان تشنه قسمت مي كند

عزت و آزادگي بين تا كجا دارد حسين

كجا رفتي اي آبروي دو عالم           نگين سليمان به حلقه خاتم

پس از تو خدا را چه چاره كنم؟   

يه خبر باحال : يه نفر تهديد كرده اگر به نوشتن اين دري وري ها راجع به تحريف كردن عاشورا ادامه بدي ميزنيم تعطيل (هك سابق02.gif!) مي كنيمت11.gif

ما هم بهش گفتي بسم الله اخوي18.gif

/ 0 نظر / 20 بازدید