شير و شاه

من که ميدونيد اهل برره هستم.گفتم قيمت چي ارزونه .گفتن موزه با کارت دانشجويي نصف قيمت مي شه . رفتيم کاخ گلستان . قسمت تخت مرمر ، جايي که فتحعلي شاه رو يه تخت بزرگ مي نشسته و بزرگان براي سلام دادن مي اومدند. پايه هاي تخت به شکل آدم و شير و اژدها بود.
اما چيز جالبي که بود يه بچه ۵،۶ ساله که با پدر و مادرش آمده بود موزه ، سر آقا شيره رو گرفت تو دستش و گفت : مامان اين شاه که ميگن همينه ( حالا ملت زدن زير خنده) ولي جالبتر اينکه مامان جونش گفت : آره عزيزم.خواستم بگم بچه اينقدر نزن تو سر شاه ، ديدم وقتي ما تو برره اولي همين چند سال پيش شاهمون رو سوسک کرديم حالا چه اشکالي داره يه بچه شاه رو شير کنه؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید