ترجمه و تفسير شعر (من از دشمن نميترسم)

به قول سر آشپز حکماً و عرفاً بر خودم واجب ديدم که به علت فقدان اطلاعات کافی عزيزان و دوستان از ماجرای اين شعر مقدمه ای بر آن بيافزايم که حکماً واجب بود ....

در اين شعر فوق العاده که البته به تصحيح چکش فرنگی هم هست شماره هايی خورده که به تفسير آنها می پردازيم:۱- اصولاً در منطق اسلام عقرب موجودی خطرناک است !!! اين چشمبندی نيست!!! يک حقيقت است ...
عقرب زاده در تفسير چکش فرنگی اينگونه ترجمه شده است : متولد ماه آبان !!!!!!!!!!!!!!... و اين بسی شگفت است که شاعر بسيار زيرکانه از آن استفاده کرده است ... از خودش بپرسيد ... دليل آن هم اينکه در صور فلکی متولد ماه آبان را با عقرب نشان می دهند.

۲-ياس وحشی جنگل و مار شکسته کلاً يک مفهوم دارد آن هم همون چکش فرنگی است (!) جل الخالق ماری که شکسته باشد و ياسی که وحشی باشد (آتيش بگيری سر آشپز الهی)شکسته از عشق و مدهوش از کيميای ياس!!!

۳-نگاه ساده ......... من که چيزی نفهميدم!! شما چی؟

۴-اصولاً عشق بازی مرگ و زندگيست بازيگر هم يه آدم الاف است که از همه جا بريده و کاری به کار کسی ندارد (باور نکنينا) اين جور آدما اصولاً بد خفن هستند.. الله اعلم ...

۵- نکته اخلاقی در خود دارد و آن اينکه زل زدن در چشمان طرف مقابل کار خوبی نيست ... believe me ...
منبع: چکش فرنگی

/ 0 نظر / 12 بازدید