جنگ همه جانبه

يک خبر بي سابقه

کاردار آشپزخانه در امور کتکله احضار شد!بلاخره پس از کشمکش های سياسی فراوان بين اعضای ضد اصلاح طلب آشپزخانه و اتحاديه کتکله، رای دادگاه آشپزخانه مبنی بر دستگيری چکش فرنگی عضو جنجالی گروه کتکله و سفارت کتکله در آشپزخانه و وزارت دفاع کتکله (کتکلگون) و رئيس سابق سازمان ضد اطلاعات کتکله مبنی بر دخالت اين عضو در امور داخلی آشپزخانه و تغيير روش پخت آش شله قلم کار!! فصل تازه ای از روابط بين اين دو گروه گشود.
حکم به حبس با اعمال شاقه، دوری از بزی و ياسمن بانو يکي از بيرحمانه ترين احکام صادره از طرف دادگاه ها بوده که در سر تا سر جهان جوی متشنج به وجود آورده است. لذا مچول!! رييس سازمان زنان و سفير کتکله در تماسی با امير خان آشپز ايشان را از عواقب رای اين دادگاه مطلع کرده و مراتب شديد اعتراضات دولت مطبوع خويش را به اطلاع ايشان رساندند. رييس آشپزخانه که گويا متوجه عظمت ايشان نشده بودند ايشان را با کلماتی نه در خور يک سفير پاسخ دادند که باعث رنجش فراوان کتکلگون گرديد . دولت کتکله به نايب رييسی چکش خان که عازم عربستان است آخرين جلسه سال را در جوی نه چندان آرام برگذار کردند که رای نهايي اين جلسه فقط چند جمله بود: ((( حمله به مراکز استراتيژيک آشپزخان از جمله فر ، يخچال، ماکروفر، ماشين ظرف شويي و نابودی کامل آنها!!! )))
منتظر باشيد.
سلامت.

/ 0 نظر / 11 بازدید